Qi Analytical, s.r.o.
Elektronické monitorovací systémy (EMS)

ELEKTRONICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM (EMS) QiMonitor

Systémy pro měření, záznam a signalizaci teplot, vlhkostí, tlaků, stavových veličin (indikace zapnuto/vypnuto, otevřeno, zavřeno)...

Naše firma se zaměřuje na kompletní řešení monitorování číselných a stavových veličin.
Kompletní řešení zahrnuje analýzu problematiky, návrh optimálního řešení, zhotovení projektové dokumentace, dodávku potřebného zařízení, instalaci, zaškolení obsluhy a samozřejmě technickou podporu a servis.

Typickými aplikacemi pro takovéto systémy jsou např.:
 • Monitorování potravinových skladů (chladicí a mrazicí boxy, suché sklady) a výrobních zařízení u potravinářských výrobců v rámci systémů HACCP
 • Monitorování potravinových skladů (chladničky, mrazničky, suché sklady), varných zařízení, rychlezchlazovacích zařízení (šokerů) a myček v gastronomických provozech
 • Monitorování a záznam teplot ve skladech léčivých přípravků v nemocnicích a lékárenských provozech
 • Monitorování teplot ve skladech vakcín (splnění požadavků směrnice SÚKL DIS-15 "Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv")
 • Sledování a záznam teplot a případně vlhkostí na hotelových pokojích a ubytovnách, kontrola funkce klimatizací
 • Dokumentace teplot a vlhkostí na pracovištích pro splnění hygienických předpisů
 • Monitorování veličin ve vědeckých a výzkumných laboratořích
 • Velkosklady surovin a polotovarů distribučních firem

Většina dnešních systémů je dnes řešena jako nadstavba nad regulačními systémy jednoho konkrétního výrobce a jedná se tak spíše o řídicí systémy.
Naší snahou je naopak dodávat systém, který integruje různé měřicí prvky rozličných výrobců do jediného přehledného systému, který je snadno uživatelsky ovladatelný a plní spolehlivě především své hlavní funkce: zobrazení a záznam měřených veličin, spolehlivé a inteligentní hlášení chybových stavů a dokumentace operátorských zásahů.
Kromě univerzálních převodníků umožňuje např. přímé připojení varných technologií renomovaných výrobců (např. Electrolux, Frima, Granuldisk, ICOS, Küppersbusch, Lainox, MKN, Rational, Zanussi).

Sledování teplot ve skladech potravin a surovin je předepsáno několika vyhláškami. Evropská norma ČSN EN 12830 řeší technické požadavky pro záznamová zařízení. Důležitým všeobecným požadavkem této normy je nezávislost prostředků měření teploty na jakémkoliv měření teploty použitém k řízení chladicího systému. Z tohoto důvodu jsou ve skladech osazovány samostatné měřicí převodníky teploty (ačkoliv by bylo v mnoha případech možné připojit sběr dat přímo na regulátory teplot).

Tímto způsobem můžeme klientům nabídnout cenově nebo organizačně optimální řešení systému monitoringu. Protože je systém otevřený pro zařízení rozličných výrobců, je možné kdykoliv dodatečně systém rozšířit o další komponenty a nezůstane tak omezen pouze na jediného výrobce, který pak ani třeba není schopen dodat zařízení se specializovanými požadavky nebo výjimečnými technickými parametry. Tak může vzniknout jediný systém, který je schopen měřit teploty z běžných ledniček, vlhkosti v suchých skladech, hladiny běžných kapalin, ale i kryogenních kapalin, otáčky motorů, intenzitu osvětlení a další.

Celý systém monitorování zjednoduší

 • zavedení ověřovacích postupů
 • kalibraci čidel
 • akreditaci procesů
 • certifikaci systému (např. podle ČSN EN 13486, ISO 9000)
 • ochranu provozovatelů vůči nařčení ze strany klientů

Díky univerzálnosti řešení můžeme připojit jednotlivá zařízení následujícími způsoby:

 • Připojení pevnými kabelovými rozvody (obvykle standardem RS485)
 • Připojení místního kabelového rozvodu pomocí počítačové sítě LAN
 • Propojení kabelových rozvodů bezdrátovými pojítky (kde není možné nebo snadné zřídit kompletní kabelové rozvody)
 • Přímé připojení jednotlivých zařízení pomocí lokální počítačové sítě LAN
 • Bezdrátové připojení dataloggerů buď přímo k řídicímu počítači nebo prostřednictvím síťového komunikačního adaptéru
 • Nebo libovolná kombinace uvedených způsobů připojení

Komunikaci s jednotlivými zařízeními, měření hodnot, ukládání dat a jejich prezentaci a hlášení chybových stavů zajišťuje program QiMonitor.

Na vybraném počítači (obvykle počítač vedoucího provozu, ale také to může být firemní server apod.) běží trvale program, který komunikuje s převodníky teploty nebo komunikačními rozhraními jednotlivých zařízení, měří požadované veličiny, vyhodnocuje je, ukládá do databáze a provádí odpovídající zásahy a rozesílání chybových zpráv.

Trvale běžící program je spuštěn jako služba a nekoliduje s činností dalších programů nebo s činnostmi uživatele. Tato služba zatěžuje počítač zcela minimálně, takže je možné počítač používat i k běžné kancelářské činnosti.

Na počítačích připojených v lokální počítačové síti lze ve webovém prohlížeči (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,…) zobrazit:

 • aktuální stav měřených veličin (s možností výběru zařízení z logických skupin definovaných v hlavním programu uživatelem),
 • grafický průběh ze zvoleného období zvolených zařízení
 • nebo zobrazit jednotlivé naměřené hodnoty vybraného zařízení (s možností vložení libovolného komentáře ke každé hodnotě).

Na případné poruchy nebo překročení mezí může být uživatel upozorněn:

 • hlášením na počítači (vyskakovací bublina, akustický signál),
 • zasláním e-mailu,
 • zasláním SMS (vyžaduje SMS adaptér)
 • nebo spuštěním zvoleného programu.

Chyby mohou být hlášeny na libovolném počítači připojeném v počítačové síti.
Konkrétní uživatel na libovolném počítači si může definovat, že mu budou hlášeny chyby pouze ze zařízení, které spadají do jeho kompetence (skladníkovi budou hlášeny chyby pouze ze skladů, hlavnímu kuchařovi budou hlášeny chyby jen z kuchyně, hlavnímu číšníkovi chyby z barů a vedoucímu provozu všechny chyby).

Chyby jsou přitom rozlišeny na chyby rozsahu (např. překročení teplotní meze), chyby zařízení (např. vadné teplotní čidlo) nebo chyby komunikace (např. chyba celého zařízení – zařízení nekomunikuje).

Aby nedocházelo k planým poplachům (např. okamžitě po otevření dveří chladicího boxu), program nabízí zasílání upozornění na chybové stavy (porucha čidla, překročení meze,…) po volitelné časové prodlevě.

Navíc je možné volit i časově odstupňované hierarchické zaslání zpráv. Např. po 35 minutách nepřetržitého překročení teplotní meze se zobrazí upozornění na počítači; pokud není zpráva potvrzena, zašle se za dalších např. 15 minut e-mailová zpráva (nebo zprávy); pokud ani pak není zpráva nikým potvrzena, zašle se SMS hlavnímu technikovi a za dalších 5 minut řediteli.
Podobně může být např. nakonfigurováno, že ve zvolených (pravidelných nebo nepravidelných) intervalech bude jednomu nebo více uživatelům zasílána SMS zpráva s informací o hodnotě měřené veličiny. Tak může vedoucímu provozu přicházet např. každých 10 minut informace o trvajícím překročení teploty ve skladu, takže si může udělat představu o tom, jestli má teplota tendenci vrátit se do správného rozmezí, nebo jestli se stav trvale zhoršuje.

Potvrzení chyby kýmkoliv v systému ukončí další odesílání chyb (po potrvzení chyby skladníkem již nebude zasláno následné hlášení chyby e-mailem vedoucímu provozu ani SMS řediteli). V systému je pak možné dohledat, kdo, kdy a z jakého počítače zprávu potvrdil.

V programu je možné pro každé (!!!) měřené místo:

 • konfigurovat interval ukládání naměřených hodnot (např. alespoň jednou za 5 minut),
 • nastavit, že měřené hodnoty budou ukládány pouze při dosažení nastavené hodnoty (např. teploty v rychlezchlazovacím zařízení budou ukládány jen když teplota poklesne pod 15°C)
 • nastavit mezní hodnoty pro každé měřené zařízení (např. při překročení teploty v mrazicím boxu nad -18°C bude zahájeno odesílání chyb podle zvolené posloupnosti),
 • nastavit časové omezení pro hlášení chyb (např. překročení teplotní meze u výdejního pultu bude hlášeno jen ve všední dny v době od 11:00 do 13:30).
 • volit ukládání skutečné naměřené hodnoty nebo minimální nebo maximální nebo průměrné hodnoty za zvolený časový interval,
 • dočasně pozastavit měření (a tedy i hlášení chyb) vybraného zařízení (např. z důvodu opravy zařízení nebo dočasné odstávky)
 • provést justování (kalibrační nastavení) podle provedené kalibrace

Přístup do nastavení je možné omezit pouze na oprávněné uživatele nebo na uživatele vybraných počítačů. Přitom je možné povolit přístup již přihlášeným uživatelům v systému Windows, nebo vynutit vyžádání hesla při každém přístupu do nastavení.

Měřené hodnoty je pak možné prohlížet z libovolného počítače v programu QiMonitor, ve webovém rozhraní nebo přehledně tisknout na tiskárně.

Program také umožňuje přímé napojení na program HASAP Gastro Software - manažerský systém pro správu HACCP, do kterého přenáší naměřené údaje.

Systém je vyvíjen a neustále rozšiřován našimi pracovníky. Pokud vám přesto nějaká funkcionalita schází, můžeme vám požadované vlastnosti doprogramovat nebo upravit. Napojení na váš informační systém nebo připojení specifického zařízení tak nemusí být žádný problém.

Hlavní vlastnosti programového řešení:

 1. pravidelný sběr dat z jednotlivých čidel s nastavitelnou periodou ukládání dat do paměti (individuálně pro každé měřené místo)
 2. síťová aplikace s možností zobrazení dat a hlášení chyb na různých počítačích v síti
 3. webové rozhraní pro zobrazení dat na libovolném počítači v síti nebo i z internetu bez nutnosti instalace programu
 4. možnost provedení záznamu (poznámky) k libovolné naměřené hodnotě
 5. justování (kalibrační nastavení) měřených hodnot
 6. možnost dočasného pozastavení měření (a hlášení chyb) např. z důvodu opravy zařízení
 7. systém hlášení poruchových stavů (překročení nastavených mezí, chyby zařízení, chyby komunikace)
 8. možnost nastavení časové prodlevy před zasláním poruchového hlášení individuálně pro každé zařízení
 9. možnost nastavení mezí měřených hodnot individuálně pro každé zařízení
 10. možnost nastavení časového omezení pro sledování chyb (ve zvoleném časovém intervalu, ve zvolených dnech)
 11. možnost nastavení měření pouze při dosažení stanovených hodnot
 12. zasílání zpráv (hlášení) na seznamy cílů (počítače, e-maily, SMS) podle zařazení zařízení do společných skupin (např. skladníkovi hlásit poruchy na měřených zařízeních ve skladech, vedoucímu kuchyně pouze chyby na kuchyňských zařízeních,…)
 13. zasílání zpráv na jednotlivé cíle v hierarchické posloupnosti (tj. např. nejprve hlášení na zvoleném jednom nebo více počítačích, po nastavitelné prodlevě např. akusticky, po další nastavitelné prodlevě např. zaslání emailem, pak SMS, …)
 14. evidence hlášených chyb, jejich potvrzení a ukončení (včetně data a času a jména uživatele, který zprávu potvrdil)
 15. Tisk naměřených hodnot vybraných zařízení ze zvoleného časového období se zvoleným časovým intervalem (krokem)
 16. Omezení přístupu do nastavení programu pouze vybraným uživatelům nebo uživatelům vybraných počítačů
 17. Napojení na manažerský systém HASAP Gastro Software
 18. Vícejazyčné provedení. Aktuálně česky, slovensky, anglicky a německy. Je tak možné definovat, že zprávy jednomu uživateli jsou zasílány anglicky, druhému česky, program přitom může být spuštěn např. s německým rozhraním.
14.03.2019

Webový seminář:
Sušené maso (jerky). Hodnocení nejlepších značek

Firma Meter Group nakoupila sušené maso (jerky) z místních obchodů, velkých řetězců a u online prodejců. Testovala ověřené značky vedle start-upů. Testovala produkty firem, které vyrábí jerky od začátku až do konce a značky, které jsou produkovány v několika výrobnách.

Výsledek? Přehled dvanácti značek. V tomto rychlém 15 minutovém webináři Scott Campbell odprezentuje výsledky testů.

čtěte zde »
RSS odběr: RSS odběr
e-shop by Qi Analytical, s.r.o.