Qi Analytical, s.r.o.
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE POJMŮ

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti Qi Analytical, se sídlem Pod Karlovarskou silnicí 29, 161 00 Praha 6, registrované v OR u MěS v Praze, oddíl C, vložka 35392, (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“) upravují s poukazem na ustanovení § 1751 (1) zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklá v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele umístěného na adrese www.qia.cz (dále jen „obchod“). Platné znění OZ je k dispozici k nahlédnutí zde.

1.2 Pro účely kupní smlouvy je provozovatel obchodu prodávajícím.

1.3 Kupujícím v obchodě může být spotřebitel nebo podnikatel.

1.4 Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.5 Podnikatelem je ten, kdo vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.6 Zákazníkem je každá osoba, který navštívila obchod a chce uzavřít kupní smlouvu.

1.7 Odesláním objednávky zboží nabízeného v obchodě kupující prodávajícímu potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, porozuměl jim, jejich obsah je mu jasný a přijímá je.

1.8 Tyto obchodní podmínky jsou platné počínaje dnem 1.2.2017.

1.9 Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek upravovat. Aktuální znění bude vždy dostupné v sídle provozovatele a na internetové adrese www.qia.cz.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Pro uzavření kupní smlouvy není nezbytné zřízení uživatelského účtu formou registrace, je však doporučeno. V případě, že se zákazník rozhodne registraci provést, zvolí si uživatelské jméno, kterým je e-mail zákazníka, a heslo, které bude kombinací alfanumerických znaků nesnadno odhalitelných.

2.2 Zákazník je povinen chránit své uživatelské jméno a heslo a nesmí ho sdělovat třetím osobám.

2.3 Má se za to, že údaje uvedené zákazníkem při registraci jsou pravdivé a správné.

2.4 Zákazník je povinen údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat, pokud dojde k jejich změně.

2.5 Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, pokud ho zákazník déle než 6 měsíců nevyužívá anebo se jedná o zákazníka se špatnou platební morálkou.

2.6 Z důvodu údržby technického vybavení mohou být uživatelský účet nebo obchod jako celek dočasně nedostupné.

2.7 Pokud si zákazník nezřídí uživatelský účet, je povinen před provedením objednávky prodávajícímu sdělit: jméno nebo firmu, dodací adresu a kontaktní e-mailovou adresu. Pokud tyto údaje prodávajícímu nesdělí, nebude objednávka přijata.

3. ZBOŽÍ A CENA

3.1 Zboží, které prodávající v obchodě prodává, obsahuje jeho popis a cenu.

3.2 na je vždy uvedená bez DPH a včetně DPH.

3.3 Cena zboží nezahrnuje náklady na poštovné ani náklady na dobírku.

4. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 Zákazník vybírá v obchodě zboží, včetně jeho množství kliknutím na ikonu „vložit do košíku“.

4.2 Obsah nákupního košíku je zákazník oprávněn upravovat až do okamžiku závazného potvrzení objednávky. Do téhož okamžiku může měnit údaje uvedené ve svém uživatelském účtu, pokud si ho zřídil, anebo údaje uvedené v článku 2.7 těchto obchodních podmínek.

4.3 Pokud je zboží požadované zákazníkem na skladě prodávajícího, je odesláním objednávky uzavřena kupní smlouva. Od tohoto okamžiku se zákazník stává kupujícím.

4.4 Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že:

4.4.1 od prodávajícího obdržel jasné a srozumitelné informace požadované v ustanoveních § 1810 a § 1820 OZ,

4.4.2 se seznámil s těmito obchodními podmínkami, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

4.5 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

4.6 Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem na adresu, kterou zákazník uvedl.

4.7 Má se za to, že údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pravdivé a správné.

4.8 Pokud není zboží požadované zákazníkem na skladě prodávajícího nebo je k dispozici jen v nižším množství, uvědomí o tom prodávající e-mailem či telefonicky zákazníka a dohodnou si další postup, tj. zejména to, zda zákazník trvá na dodání nižšího množství zboží.

4.9 Náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy použitím komunikačních prostředků na dálku si hradí kupující sám.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1 Kupující je oprávněn objednávku, která dosud nebyla vyřízena, zrušit, a to buď telefonicky, nebo e-mailem. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v sekci obchodu „Kontakt“.

5.2 Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, a to zejména z těchto důvodů:

  5.2.1 zboží nebude dostupné u jeho dodavatele,

  5.2.2 objednávku provedl zákazník, který má dle předchozích zkušeností prodávajícího špatnou platební morálku.

6. PLATBA ZA ZBOŽÍ

6.1 Zboží je možné uhradit:

  6.1.1 dobírkou,

  6.1.2 bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 1009648/2060, a to buď na základě faktury zaslané spolu se zbožím (u stálých zákazníků automaticky, u ostatních možno po domluvě), nebo předem. V případě, že si kupující zvolí platbu předem, zašle mu prodávající neprodleně po provedení objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu údaje k platbě.

6.2 Kupní cena je splatná:

  6.2.1 v případě platby na dobírku v okamžiku převzetí zboží od přepravce,

  6.2.2 v případě platby na fakturu do data splatnosti uvedeného ve faktuře (zpravidla 30 dnů od vystavení faktury)

  6.2.3 v případě platby předem do čtrnácti dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí této doby není prodávající povinen kupujícímu objednané zboží rezervovat.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Prodávající odešle zboží zpravidla následující pracovní den po obdržení objednávky, v případě platby předem následující pracovní den po obdržení platby, a to Českou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

7.2 Cena za dodání zboží prostřednictvím přepravce (poštovné) závisí celkové ceně objednávky a bude vždy vyčíslena před odesláním objednávky. Při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH hradí poštovné prodávající.

Celková výška objednávky bez DPHPoplatek
#1 bez DPH
Poplatek
#2 bez DPH
Poplatek
#3 bez DPH
od do
0 Kč 1.000 Kč 0 Kč 130 Kč 100 Kč
1.001 Kč 5.000 Kč 0 Kč 140 Kč 100 Kč
5.001 Kč 10.000 Kč 0 Kč 150 Kč 100 Kč
10.001 Kč - - 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Poplatek #1 zahrnuje tyto kombinace odběru objednaného zboží a platby:

odběr: v sídle firmy, platba: předem na účet

Poplatek #2 zahrnuje tyto kombinace odběru objednaného zboží a platby:

odběr: poštovní zásilkou, platba: dobírkou

Poplatek #3 zahrnuje tyto kombinace odběru objednaného zboží a platby:

odběr: poštovní zásilkou, platba: fakturou (pouze pro stálé zákazníky)
odběr: poštovní zásilkou, platba: předem na účet

Uvedený poplatek za doručení platí pouze pro ČR, u dodávek do zahraničí účtujeme skutečné poštovné podle sazebníku České pošty.

7.3 Po dodání zboží přepravcem stvrdí kupující jeho převzetí na dokladu přepravce. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Vlastníkem zboží se kupující stává okamžikem zaplacení kupní ceny.

7.4 Osobní vyzvednutí je možné pouze po předchozí dohodě, a to v sídle prodávajícího na adrese Pod Karlovarskou silnicí 29, 161 00 Praha 6, platba v hotovosti nebo kartou je však vyloučena.

8. VADNÉ PLNĚNÍ

8.1 Vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména jeho čtvrtou částí, hlava I a II.

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména odpovídá, že v době kdy kupující zboží převzal:

  8.2.1 má zboží vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

  8.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  8.2.3 zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

  8.2.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Nemá-li zboží vlastnosti dle předchozího odstavce tohoto článku, postupuje se podle § 2169 OZ.

8.4 Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to že vada existovala již při převzetí.

8.5 Pokud je věc vadná, ale nebrání to jejímu užívání, lze ji prodat za cenu nižší než obvyklou. Na to, že je věc vadná, a proto se nabízí ke koupi za sníženou cenu, zákazníka prodávající upozorní.

8.6 Za vadu se považuje i dodání jiné věci než která byla kupujícím objednána.

8.7 Pokud je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, postupuje se podle ustanovení § 2106 OZ.

8.8 Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, postupuje se podle ustanovení § 2107 OZ.

9. ZÁRUČNÍ DOBA, REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v době záruky uvedené u toho kterého zboží. Záruka se počítá od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, je záruka u všeho zboží 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

9.2 Práva z vadného zboží se uplatňují u prodávajícího buď:

  9.2.1 osobně, v sídle prodávajícího,

  9.2.2 písemně, na adrese prodávajícího,

  9.2.3 elektronicky, na adrese .

9.3 Reklamované zboží je kupující povinen prodávajícímu osobně doručit nebo zaslat na adresu sídla prodávajícího.

9.4 Kupující je povinen vhodným způsobem prokázat prodávajícímu, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího.

9.5 Pokud kupující uzavřel kupní smlouvu v postavení spotřebitele, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

9.6 Reklamaci včetně odstranění vady dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9.7 Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

9.8 Po obdržení reklamovaného zboží bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodne s ním další postup ve věci.

9.9 Pokud kupující uzavřel kupní smlouvu v postavení spotřebitele, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu sdělit, a to písemně formou dopisu zaslaného poštou či e-mailem. Pro sdělení odstoupení od smlouvy může kupující využít tento formulář ve formátu Word.

9.10 Prodávající navrátí kupujícímu, který platně odstoupil od kupní smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel v souvislosti se zbožím, od jehož koupě kupující odstoupil. Učiní tak neprodleně po obdržení oznámení o odstoupení, ne však dříve než obdrží vrácené zboží.

9.11 Pro vrácení plateb dle předchozího odstavce použije prodávající stejný platební způsob, jakým došlo k úhradě kupní ceny kupujícím, ledaže se s kupujícím dohodne jinak.

9.12 V případě, že kupující od kupní smlouvy odstoupí, ponese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být pro svou povahu navráceno obvyklou poštovní cestou.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Ochrana osobních údajů zákazníka, které vyplní na stránce provozovatele obchodu při používání uživatelského účtu či v souvislosti s kupní smlouvou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOU“).

10.2 Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí v souladu s příslušnými ustanoveními ZOU a zákona č. 480/2004 Sb.

  • se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefon zákazníka prodávajícím a jejich zařazením do seznamu zákazníků prodávajícího.
  • s tím, že zákazníkem poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě na základě smlouvy uzavřené s takovou osobou (zejména s přepravci).

10.3 Účelem zpracování osobních údajů je:

  10.3.1 realizace kupní smlouvy, tj. doručení zboží kupujícímu,

  10.3.2 vedení uživatelského účtu,

  10.3.3 jejich použití pro zasílání marketingových a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4 Osobní údaje zákazníka budou zpracovávat zaměstnanci prodávajícího. Prodávající však může zpracováním osobních údajů zákazníka pověřit třetí osobu, s níž uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

10.5 Souhlas je zákazníkem poskytován na dobu deseti let a je možné jej kdykoli odvolat zasláním oznámení na elektronickou adresu či písemně na adresu sídla prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn zrušit uživatelský účet zákazníka.

10.6 Zákazník prodávajícímu potvrzuje, že:

  10.6.1 poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé,

  10.6.2 osobní údaje poskytl dobrovolně.

10.7 Zákazník má ničím neomezené právo přístupu ke svým osobním údajům poskytnutým prodávajícímu a právo na jejích opravu. Další ochrana práv zákazníka je vymezena zejména v § 21 ZOU.

11. ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

11.1 Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

11.2 Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

11.3 Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz www.rema.cloud/sberna-mista/
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny Qi Analytical, s.r.o., Pod Karlovarskou silnicí 29, 161 00 Praha 6
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

11.4 Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem) se řídí platnými právními předpisy České republiky. Případné spory, k jejichž vyřešení nedošlo mimosoudní cestou, bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.

12.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce. Její internetové stránky jsou: www.coi.cz.

12.3 Tyto obchodní podmínky jsou nepřetržitě dostupným způsobem zobrazeny na internetových stránkách. Ustanovení článku 2.6 výše tím není dotčeno.

12.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2017.14.03.2019

Webový seminář:
Sušené maso (jerky). Hodnocení nejlepších značek

Firma Meter Group nakoupila sušené maso (jerky) z místních obchodů, velkých řetězců a u online prodejců. Testovala ověřené značky vedle start-upů. Testovala produkty firem, které vyrábí jerky od začátku až do konce a značky, které jsou produkovány v několika výrobnách.

Výsledek? Přehled dvanácti značek. V tomto rychlém 15 minutovém webináři Scott Campbell odprezentuje výsledky testů.

čtěte zde »
RSS odběr: RSS odběr
e-shop by Qi Analytical, s.r.o.